Choď na obsah Choď na menu
 


Farská kronika

Niektoré udalosti našej miestnej Cirkvi z farskej kroniky

 

12. júl 1936 – primície novokňaza Štefana Michaleka, rodáka z našej obce, ktorý tu neskôr pôsobil určitý čas ako správca farnosti

r. 1943 – udeľovanie sviatosti birmovania otcom biskupom Čárskym v Brezovici, kde pristúpili k tejto sviatosti aj mladí z našej farnosti

r. 1949 – sviatok ľudových misií, počas ktorých zaznievali z úst misionárov povzbudivé slová pre veriacich našej farnosti, pri tejto príležitosti bol posvätený aj drevený misijný kríž ako pripomienka tejto významnej duchovnej udalosti  / nadlho to boli jediné misie, pretože krátko po nich došlo k nemilosrdnému útlaku a k potieraniu náboženskej slobody vo vtedajšom Československu /

r. 1962 – nastalo spravovanie našej farnosti ex currendo duchovným otcom z Nižného Slavkova vdp. Andrejom Rajnerom Kováčom, ktorý u nás pôsobil až do svojej náhlej smrti vo februári roku 1988

r. 1963 – archeologický prieskum na vŕšku Koscilek pod vedením B. Pollu, počas ktorého boli odkryté základy kartuziánskeho kláštora

r. 1976 – primície novokňaza Vincenta Zontáka, rodáka z našej farnosti, ktorý v súčasnosti pastoračne pôsobí v Čechách

r. 1986 – kňazské jubileum vdp. Andreja Kováča  / 40. výročie od jeho kňazskej vysviacky v Nitre /

r. 1986 – kňazom sa stáva aj Stanislav Zonták, v súčasnosti pôsobiaci v Afrike na misiách

r. 1989 – zmena politického systému vo vtedajšom Československu, začiatok postupnej obnovy náboženského života

14. november 1993 – konsekrácia obnoveného farského kostola otcom biskupom Bernardom Boberom

r. 1994 – udeľovanie sviatosti birmovania otcom arcibiskupom Alojzom Tkáčom, išlo o veľkú slávnosť, pretože k tejto sviatosti pristúpilo mnoho birmovancov, aj starších ročníkov  / po dlhých rokoch sa aj v našom chráme uskutočnila táto významná udalosť /

júl 1995 – tradičná levočská pešia púť našich farníkov na Mariánsku horu, v tom roku o to vzácnejšia, pretože sa na nej zúčastnil veľký mariánsky ctiteľ pápež Ján Pavol II.

r. 1997 – začiatok výstavby novej farskej budovy pod vedením správcu farnosti vdp. Rastislava Randára

r. 1998 – formačno-poznávací zájazd do Talianska, spojený s účasťou na generálnej audiencii u pápeža Jána Pavla II, kedy zaznel z jeho úst aj pozdrav adresovaný pútnikom z Brezovičky, stretnutie s kardinálom Jozefom Tomkom

príprava na Veľké Jubileum 2000 vo farnostiach celého sveta

r. 2000 – vyhlásenie Jubilejného roku 2000 pápežom Jánom Pavlom II

jún 2001 – primície novokňaza Jána Dulina, rodáka z našej obce

október 2001 – slávnosť udeľovania sviatosti birmovania otcom biskupom Bernardom Boberom spojená s požehnaním novej farskej budovy

apríl 2002 – sviatok ľudových misií, ktoré viedli bratia minoriti z Levoče pod vedením pátra Luciana Boguckeho, na záver misií požehnanie obnoveného misijného kríža

r. 2003 – obnova interiéru kostola v Brezovičke pod vedením nového správcu farnosti vdp. Martina Goča  / obnova stropu, nové el. osvetlenie, nanovo omietnuté a vymaľované steny, výmena okien, rozšírenie chóru, prístavba schodiskového priestoru na chór zvonku /

r. 2003 - našu farnosť navštívila pani Wendy Chapman Berzeviczy / dcéra zosnulého Emanuela Berzeviczyho, ktorý býval pred rokom 1945 spolu s rodičmi a bratom v kaštieli, patriacom rodu Berzeviczy / s rodinou

september 2003 – aj naši veriaci putovali za Sv. Otcom počas jeho tretej pastoračnej návštevy Slovenska

apríl 2005 –  Sv. Otec Ján Pavol II odišiel do večnosti v predvečer sviatku Božieho milosrdenstva, ktorý sám ustanovil, v tom období sa aj v našom chráme slúžila sv. omša za tohto veľkého pápeža

19. apríla 2005 – novým pápežom sa stáva Benedikt XVI.

r. 2005 – požehnanie novopostavenej kaplnky P. Márie Lurdskej otcom arcibiskupom Alojzom Tkáčom pri príležitosti odpustovej slávnosti na sviatok sv. Martina  / túto kaplnku dala postaviť p. Margita Šimunová /

október 2006 – slúženie sv. omše na Koscilku na sviatok sv. Bruna  / v posledných rokoch sa pravidelne každý rok slúži sv. omša na tomto posvätnom mieste, s ktorým sú úzko prepojené dejiny našej farnosti /

– počas pôsobenia vdp. Rastislava Randára sa započalo s usporadúvaním dvojdňovej odpustovej slávnosti pri kaplnke Mena P. Márie vo Vysokej, ide o duchovné podujatie s bohatým programom, počas ktorého sa slúžia sv. omše, vysluhuje sa sviatosť zmierenia, v sobotu večer sa každoročne slávi sv. omša za účasti mládeže, ktorej predchádza adorácia Najsvätejšej Sviatosti, púť vrcholí nedeľnou slávnostnou sv. omšou, pri ktorej koncelebrujú viacerí kňazi

r. 2006 – slávnosť udeľovania sviatosti birmovania otcom arcibiskupom Alojzom Tkáčom

r. 2007 –  naši veriaci sa zúčastnili púte do Šaštína a Rajeckej Lesnej

r. 2008 – hlavným celebrantom na slávnosť sv. Martina bol otec Jozef Heske, v súčasnosti pôsobiaci ako moderátor Diakonie oslobodenia Hnutia Svetlo-Život a Kruciaty oslobodenia človeka

r. 2009 – výmena strechy farského kostola, práce na obnove interiéru filiálneho kostola vo Vysokej

r. 2009 – slávnostnú odpustovú sv. omšu na sviatok sv. Martina slúžil náš rodák, kňaz Vincent Zonták z Misijnej spoločnosti sv. Vincenta de Paul

r. 2009 – začiatok prípravy na sviatosť birmovania

október 2009 – púť našich farníkov do Krakova, kde je Centrum úcty k Božiemu milosrdenstvu

r. 2009 – úprava priestorov starej fary / zriadenie knižnice a spoločenských priestorov, možnosť športových aktivít – stolný tenis, stolný futbal /

r. 2010 – úprava farskej záhrady

marec 2010 – počas 4. pôstnej nedele bola slúžená sv. omša otcom Jozefom Heskem, počas ktorej v rámci jeho príhovoru vystúpili so svojimi životnými svedectvami dvaja laickí členovia Kruciaty, po skončení sv. omše nasledovalo posedenie pri pôstnej polievke, kedy mohol každý prispieť dobrovoľnou finančnou čiastkou na detské domovy

8. máj 2010 - konsekrácia obnoveného filiálneho kostola vo Vysokej, konsekráciu vykonal otec arcibiskup Alojz Tkáč

október 2010 - slávnosť udelenia sviatosti birmovania v našom farskom chráme, túto sviatosť vyslúžil 44 birmovancom otec biskup Stanislav Stolárik

marec 2011 - Sv. misie v našej farnosti, viedli ich otcovia palotíni

november 2011 - odpustovú sv. omšu v Brezovičke slúžili otcovia dominikáni, vo Vysokej na slávnosť sv. Alžbety Uhorskej došlo k požehnaniu obrazu, na ktorom je odfotená socha tejto svätice, ktorá sa nachádza v múzeu v Bardejove

november 2011 -  v roku sv. Ondreja  si naši veriaci spolu s duchovným otcom uctili relikvie tohto svätca v košickej katedrále sv. Alžbety, potom nasledoval recitál k sv. Ondrejovi a sv. omša

december 2011 - do akcie Medovníčky pre núdznych sa zapojili rodiny z našej farnosti a z filiálky, ktorým úprimne ďakuje združenie Samaritán

december 2011 - aj tohto roku pripravili mladí spolu s rodičmi jasličkovú pobožnosť, v ktorej vystúpili deti s básničkami, scénkou a  peknými koledami, taktiež sa deti a mládež zapojili do akcie Dobrá novina

február 2012 - sa konal fašiangový karneval pre deti a ich rodičov

marec 2012 - duchovná obnova s pátrom Petrom Lasotom, palotínom, sa uskutočnila v dňoch 16. - 18. marca

marec 2012 - opäť po roku sme sa zapojili svojím dobrovoľným finančným príspevkom do akcie Podeľme sa - Pôstna polievka a zároveň sme vytvorili pekné spoločenstvo veriacich pri konzumovaní chutnej polievky na našej fare

20. apríl 2012 - slávnostná sv. omša pri príležitosti uctenia si ostatkov sv. Cyrila v kostole Najsv. Srdca Ježišovho v Toryse, sv. omši predchádzala akadémia o sv. Cyrilovi popretkávaná spevom pani Moniky Kandráčovej a piesňami chrámového zboru z Brezovičky a Torysy

26. máj 2012 - zreštaurovanú kaplnku sv. Jána Nepomuckého vo Vysokej požehnal emeritný košický arcibiskup Mons. Alojz Tkáč za účasti otca dekana Tomáša Čápa, nášho d. otca Martina Goča, d. otca Ľubomíra Vaňa a veriacich