Choď na obsah Choď na menu
 


Prijatie nových chlapcov do miništrantského stavu

4. 11. 2012

novi-ministr.-1.jpgVo štvrtok 1. novembra na prikázaný sviatok Všetkých svätých sa uskutočnila pri sv. omši milá udalosť. Náš duchovný otec Martin Goč prijal do miništrantského stavu nových chlapcov, ktorí už prijali Sviatosť Oltárnu.

Novými miništrantmi sa stali Alexander Hnát a Oliver Sontág. Prajeme im, aby ich služba miništranta napĺňala a takto blízko pri slávení svätých tajomstiev aby rástli vo viere, ktorú dostali od rodičov.

novi-ministr.2.jpgA čo znamená miništrovať? Na potulkách internetom sme našli takúto pomerne vyčerpávajúcu odpoveď.

Miništrovaním rozumieme posluhovať pri Pánovom oltári, slúžiť pri slávení eucharistickej obety, posluhovať pri vysluhovaní sviatostí i pri ostatných liturgických úkonoch a obradoch. Chlapcov, ktorí vykonávajú túto službu, voláme miništranti. Miništrantská služba je vznešená, posvätná, je to služba rozmnožujúca Božie milosti, služba Pánovi a služba veriacemu ľudu. novi-ministr.-3.jpgVznešenosť miništrantskej služby spočíva v tom, že vo svätej omši sa sprístupňuje nekrvavým spôsobom obeta Ježiša Krista na kríži, ktorou sa svojmu otcovi obetoval za naše hriechy sám Boží Syn. Miništrant je po kňazovi najbližšie k samému Ježišovi Kristovi opravdivo, skutočne a podstatne prítomnému vo Sviatosti oltárnej pod spôsobom chleba a vína. Miništrantská služba je anjelská. Svätý Ján apoštol v knihe Zjavenie opisuje nebeskú liturgiu takto: ,,A hľa, na nebi stál trón a na tróne On, Sediaci. Ten čo sedel, vyzeral ako jaspisový a srdionový kameň. Okolo trónu bola dúha, na pohľad ako smaragd. Okolo trónu bolo dvadsaťštyri trónov. . . Z trónu vychádzali blesky, hukot a hrmenie. . . pred trónom bolo čosi ako sklené more podobné krištáľu. A v strede pred trónom i okolo trónu boli štyri živé bytosti. . . Prvá bytosť sa podobala levovi, druhá bytosť sa podobala býkovi, tretia bytosť mala tvár akok človek a štvrtá bytosť sa podobala letiacemu orlovi."(Zjv 4, 2-7) ,,Videl som a počul som hlas mnohých anjelov okolo trónu, bytostí a starcov. Boli ich tisíce tisícov a volali mohutným hlasom: Hoden je Baránok, ktorý bol zabitý prijať moc, bohatstvo a múdrosť, silu, česť, slávu a dorborečenie."(Zjv 5,11-12) ,,Všetci anjeli stáli okolo trónu, starcov a štyroch bytostí, padli na tvár pred trónom, klaňali sa Bohu a volali: Amen ! Dobrorečenie a sláva, múdrosť a vďaka, česť a moc i sila nášmu Bohu na veky vekov. Amen."(Zjv 7, 11-12) To je liturgia neba. Táto liturgia nemá ani začiatok, ani koniec. Koná sa neprestajne. Anjeli sa neustále klaňajú Bohu a spievajú na jeho slávu a chválu. To, čo konajú anjeli v nebi, to v našich kostoloch, katedrálach a bazilikách vykonávajú miništranti. Sú teda viditeľnými zástupcami anjelov. Ich úlohou prinášať na oltár liturgické knihy, nádoby a rúcha, chlieb a víno, starať sa o kadidelnicu, dávať veriacim znamenie zvončekom a iné. Miništrantská služba je posvätná. Vo svätej omši prostredníctvom sviatosti Eucharistie nám Pán Ježiš dáva samého seba. Miništrant, ktorý prisluhuje pri týchto liturgických obradoch, najmä pri svätej omši, vykonáva posvätnú službu, ktorá posväcuje jeho i všetkých veriacich.

Pozn. modlime sa za miništrantov, aby zodpovedne a s láskou vykonávali svoju službu, ktorá naozaj približuje k Bohu, jedinému a pravému zdroju milostí.

Foto: Blažej Bujňák