Choď na obsah Choď na menu
 


Zo života farnosti - sviatok sv. Blažeja, predvianočný deviatnik, jasličková pobožnosť

7. 2. 2012

dsc00112.jpgSV. BLAŽEJ
biskup a mučeník
(zomr. r. 316?)

Sv. Blažej patrí medzi svätých, ktorých úcta sa veľmi rozšírila medzi kresťanským ľudom, ale o jeho živote máme veľmi málo historicky podložených správ. Viac-menej je isté, že bol biskupom v Sebaste, v ďalekom Arménsku, kde aj zomrel ako mučeník za cisára Licínia niekedy okolo roku 316.

Staré životopisy, v ktorých sa historické údaje spájajú s legendárnymi, hovoria, že sv. Blažej bol pôvodne lekár. Neskôr sa stal biskupom v meste Sebaste. Keď vypuklo prenasledovanie za cisára Licínia, Blažej sa skryl v horách, kde žil v jednej jaskyni spolu s divými zvermi. Objavili ho poľovníci, ktorí o ňom podali správu úradom. Úrady dali Blažeja uväzniť. Vo väzení prichádzali k biskupovi chorí a on ich uzdravoval. Zvlášť sa spomína prípad chlapca, ktorému sa zachytila v hrdle kosť a hrozilo mu zadusenie. Matka ho priviedla k uväznenému biskupovi a ten ho uzdravil. Inej chudobnej žene - vdove zachránil prasiatko, ktoré jej ulúpil vlk.

Pri súde Blažeja rozličnými spôsobmi nútili, aby sa zriekol kresťanskej viery. Bili ho, zavesili ho za ruky na strom a telo mu driapali železnými hrebeňmi. Napokon ho sťali.

dsc00093.jpgÚcta sv. Blažeja sa rozšírila najprv na Východe, kde má tento mučeník sviatok 11. februára. Neskôr sa stal sv. Blažej známym aj na Západe, kde ho ľud uctieval tými najrozličnejšími spôsobmi. Najčastejšie sa tento svätý biskup a mučeník uctieva ako ochranca pred chorobami hrdla. V tejto súvislosti sa vyvinulo i známe svätoblažejské požehnanie hrdla, ktoré sa udeľuje na jeho sviatok. Aj v našej farnosti sme si tohoto svätca pripomenuli tradične 3. februára, kedy nám duchovný otec dal svätoblažejské požehnanie.

Životopisy svätých sú spracované z knihy:
ONDRUŠ, R.: Blízki Bohu i ľuďom. Tatran Bratislava 1991.

Pozn. Na príhovor sv. Blažeja ochraňuj nás, Pane, od chorôb hrdla a posilni našu vieru, aby sme boli v jej vyznávaní a ohlasovaní takí pevní a neochvejní ako sv. Blažej. On pod rozličnými hrozbami predsa len nezaprel svoju vieru. Akokoľvek ho mučili, aj tak nedosiahli, aby zanechal najcennejší poklad – vieru. Jeho hrdinstvo presahuje až do dnešnej doby a ukazuje nám, že naša viera prechádza aj teraz všelijakými úskaliami, aj my sme vystavení skúšaniu. Nikto nás nepriväzuje na strom ani telo nám nedriapu železnými hrebeňmi, ale číha na nás mnoho iných spôsobov, ktorými chce diabol dosiahnuť, aby sme zanechali vieru otcov. Médiá, závislosti, internet, pýcha, nečistota ...

Prosme Boha o nezlomnú vieru, akú mal aj tento svätec.

 

 

Predvianočný deviatnik vychádza z evanjelia

 

404807_262948550425547_100001312130282_660093_4704323_n.jpgLukášovo evanjelium v správe o Ježišovom narodení hovorí o tom, ako Jozef s Pannou Máriou išli z Nazareta na súpis ľudu do Betlehema. Keďže nebolo pre nich miesta v betlehemskej hospode, ktorá slúžila ako prístrešie pre pocestných, museli si hľadať útulok inde. Hoci pohostinstvo patrilo k náboženským povinnostiam Izraelitov, predsa nedostali ubytovanie u ľudí. Uchýlili sa do jaskyne, kde Panna Mária dala svetu Ježiša. Táto udalosť podnietila vznik ľudovej adventnej pobožnosti - hľadanie prístrešia pre Svätú rodinu. Ľudia po deväť večerov pred Vianocami (začína sa 15. decembra a končí sa 23. decembra) putovali s obrazom Svätej rodiny z domu do domu ako hľadajúci prístrešie a spoločnou modlitbou sa pripravovali na dôstojné oslávenie Ježišovho narodenia. Ako adventné obdobie i táto pobožnosť má mariánsky charakter.

Pobožnosť má formu deviatnika. Deväťdňová pobožnosť má tiež základ vo Svätom písme. Skutky apoštolov zachovali správu o tom, že Ježišovi učeníci s Pannou Máriou zotrvávali na modlitbách po deväť dní od Ježišovho nanebovstúpenia až po Turíce a tak vyprosovali dar Ducha Svätého. Deviatnik je aj odpoveďou na výzvy Svätého písma k vytrvalej modlitbe.

Pri tejto pobožnosti sa vytvára spoločenstvo veriacich. A tak pobožnosť je odpoveďou na Ježišovu požiadavku spoločnej modlitby: "Kde sú dvaja alebo traja zhromaždení v mojom mene, tam som ja medzi nimi."

Vo vydavateľstve Posla Božského Srdca Ježišovho roku 1931 vyšla brožúra pod názvom Kto dá prístrešie preblahoslavenej Panne Márii? Táto pobožnosť sa dodnes koná v niektorých mestách a obciach na Slovensku.

Cieľom tejto pobožnosti je:

Dať duchovnú vynáhradu za odmietnutie a urážky Svätej rodiny, ktoré sa jej dostali a dostávajú.Osobitne preukázať lásku a úctu Panne Márii ako Ježišovej Matke a našej duchovnej Matke – Prostrednici všetkých milostí. Pripraviť sa na dôstojné slávenie Vianoc – osobitne vyprosiť si milosť pre duchovný zrod Ježiša, jeho lásky a pokoja v rodinách.

Kedy sa koná deviatnik?

Hľadanie prístrešia pre Svätú rodinu je deväťdňová pobožnosť. Koná sa deväť dní pred Vianocami. Začína sa 15. decembra a konči 23. decembra. Účastníci sa stretávajú večer, obyčajne v tom čase, keď zvonia na Anjel Pána.

Kto koná deviatnik?

Deviatnik je súkromná pobožnosť. Zapája sa do nej deväť rodín alebo deväť osôb z rozličných rodín. Môžu sa jej zúčastniť celé rodiny i s deťmi, ba môžu sa k nej pridať aj ľudia, ku ktorým sa nejde do domácnosti.           / podľa brožúrky o deviatniku /

 

Aj u nás v Brezovičke sa stretávali veriaci spolu so svojimi rodinami, aby sa modlili túto pobožnosť a obetovali ju aj za pokoj v rodinných vzťahoch. Podľa svedectva jednej z účastníčok je veľmi dôležité modliť sa v spoločenstve viacerých ľudí a vyprosovať si od Boha pomoc a posilu, lebo slová Ježiša o tom, že kde sú dvaja alebo traja v jeho mene, tam je naozaj prítomný on sám, majú svoje opodstatnenie. Pevne veríme, že aj v tomto roku sa opäť uskutoční táto rodinná pobožnosť, veď nakoniec aj zúčastnení veriaci prejavili vôľu a ochotu znovu sa stretnúť pri tejto modlitbe. Je veľmi dôležité modliť sa spolu aj v rodinách, aby deti vytvárali so svojimi rodičmi spoločenstvo, ktoré sa zveruje Bohu v radostiach i v starostiach.

 

Pozn. Pane, vďaka Ti za požehnané chvíle spoločnej modlitby v rodinách. Prosíme Ťa, zahrň nás svojou láskou a požehnaním, odpusť nám hriechy a povzbuď nás k vytrvalej modlitbe.

Foto: Blažej Bujňák

 

Jasličková pobožnosť 2011

 

381559_266195060100896_100001312130282_669792_1273897215_n.jpgV prvý sviatok vianočný sa deti našej farnosti predstavili s programom básničiek, scénok a kolied. Tento program si pripravili spolu s dospelými a mládežou. Vďaka všetkým, ktorí sa podieľali na tejto peknej pobožnosti. Duchovný otec potom požehnal koledníkov Dobrej Noviny, ktorí po skončení programu išli do našich domovov, aby nám spevom a vinšami ohlásili narodenie nášho Pána. Vianoce sa už síce skončili, ale Láska, ktorá zostúpila na svet, nech zostane v našich srdciach.

398661_266195666767502_100001312130282_669794_1632271491_n.jpgZároveň sa v mene celej cirkevnej obce chceme poďakovať veriacim za ich štedrosť a ochotu a taktiež všetkým deťom a mládeži, ktorí obetovali svoj čas na prípravu a samotné koledovanie. Prostriedky z Dobrej Noviny poputujú opäť do Afriky na rôzne projekty pomoci.

 

 

401505_266195260100876_100001312130282_669793_57880163_n.jpg

 

 

Pomáhať bez nároku na finančnú odmenu sa môže zdať v dnešnej dobe zháňania sa za materiálnymi vecami ako čosi nepochopiteľné. Pocit, že sme urobili niečo pre dobro iných, však hreje pri srdci  a každým dobrým skutkom sa náš život s Bohom prehlbuje a stvárňuje.

 

 

 

 

 

 Ďalšie fotomomenty z Vianoc

 

dsc09644.jpg

 

 

Príchod so sochou dieťaťa Ježiša za spevu koledy  na začiatku polnočnej sv. omše.

 

 

 

 

dsc09699.jpg

 

 

Vo vianočnej atmosfére pokoja a radosti

 

 

 

 

 

dsc09696.jpg

 

Sv. Dominik Savio, oroduj aj za našich miništrantov, ktorí ochotne a s radosťou posluhujú nášmu duchovnému otcovi pri oltári, keď sa slúži najsvätejšia obeta. Oni sú anjelskou légiou.

 

 

 

nove-foto---deti-vianoce-2011.jpg

 

 

Deti s vianočným programom počas jasličkovej pobožnosti.

 

 

 

 

 

Foto: Blažej Bujňák